Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Uveďte prosím jeden příklad za všechny demonstrující vaši spolupráci s průmyslovými podniky při výuce studentů. Vyzdvihněte jeho specifika.


Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČU v Plzni

Zapojení expertů z průmyslové praxe do výuky na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni má dlouhou tradici. Dlouhodobě přednáší tito experti v předmětech ve všech akreditovaných studijních programech a také jsou součástí komisí pro státní závěrečné zkoušky. Další forma spolupráce je v rámci bakalářského studijního programu profesně orientovaného, kde studenti mají jeden semestr povinnou praxi v průmyslu. A v neposlední řadě je nutné podotknout, že téměř všechny bakalářské a diplomové práce jsou realizovány v průmyslové praxi a s podporou expertů.
Prof. Ing. Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

S firmami spolupracujeme při řešení reálných témat diplomových, bakalářských a dizertačních prací, v oblasti výzkumu i studentských stáží a praxí. Ale jako příklad úspěšné a dlouholeté spolupráce bych rád uvedl pečlivou přípravu a zavedení studijního předmětu „Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů“ společností Hella Autotechnik od akademického roku 2011/2012. Nyní je předmět vyučován jako povinný v 1. ročníku navazujícího magisterského studia (4. ročník) konstrukčních oborů s velkým podílem odborníků firmy na výuce. Studenti mají možnost získat znalosti nejen z konstruování, ale seznámí se také s nástroji včasného plánování kvality, včetně zásad průmyslového designu v souvislosti s ergonomickými nároky, celkovou účelností a způsobilostí výrobku.Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Těch příkladů by mohlo být zmíněno mnoho (projekty, smluvní výzkum, laboratoře atd.), ale pokud bych měl vybrat jeden příklad, tak pro rozvoj spolupráce fakulty s průmyslovými podniky při výuce existuje na fakultě, kromě jiných forem spolupráce, Průmyslová rada, která je poradním orgánem děkana a ve které jsou zastoupeny významné nadnárodní a národní firmy. Jedná se zhruba o 20 firem, kam nejenom často směřují naši studenti, ale které nám také dávají zpětnou vazbu o potřebách průmyslu, náplni a kvalitě studia a o znalostech absolventů. Dále společně diskutujeme zaměření studijních programů, možnosti a nabídky praxí a exkurzí, odborných přednášek do výuky, témata závěrečných prací, a v neposlední řadě i celoživotní vzdělávání zaměstnanců.Prof. Ing. Ľubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

Na slovenskom trhu zjavne chýbajú absolventi prvého a druhého stupňa technických a prírodovedných vysokých škôl. Preto sme sa spoločne s firmou Volkswagen Slovakia, a.s. rozhodli spustiť pilotný projekt „Profesijného bakalára“ v automobilovom priemysle. Štúdium trvá štyri roky a do prvého ročníka pilotného projektu nastúpilo 13 študentov. Študenti sú celý tretí ročník v závode na pilotnom projekte a počas celého štúdia poberajú podnikové štipendium. Prvé dva ročníky je to v závislosti od študijných výsledkov 150 – 180 Eur, v treťom ročníku až 700 Eur a vo štvrtom je to podobne ako v prvých dvoch rokoch. Paralelne so spustením pilotného projektu sme spustili aj práce na vytvorení konzorcia podnikov, ktoré majú záujem o takýchto bakalárov. Do konzorcia sa zapojilo 10 firiem a v akademickom roku 2018/19 sme už spustili štúdium pre 19 študentov.


Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze

Naprostá většina spolupráce s průmyslem při výuce na FS ČVUT v Praze je v realizaci bakalářských nebo diplomových prací, neboť firmy mají primární zájem o absolventy pro sebe a z tohoto pohledu se odvíjí jejich aktivita. Pak máme některé přednášky z průmyslu případně spojených s exkurzí v rámci našich předmětů, celé předměty máme z praxe jen ve volitelných předmětech soft dovedností. Jako demonstrující příklad může sloužit diplomová práce Petra Nepovíma „Optimalizace elektrického žárového nástřiku“ pro firmu Solar Turbines, za kterou studentovi udělil cenu prezident subdivize Caterpillar, a pak příklad motivujících přednášek o kompozitech Ondřeje Uhera, majitele firmy CompoTech Plus.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: