Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

O jaký studijní program/obor navazujícího magisterského studia mají vaši studenti největší zájem? A co je k této volbě podle vás vede?

 
Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni
Na naší fakultě je největší zájem o studijní programy konstruktérského zaměření (Stavba výrob-ních stojů a Dopravní a manipulační technika) a je to srovnatelné se studijním programem Průmyslové inženýrství a management. Proč? Asi je to dáno složením průmyslových podniků v okolí. Především se jedná o firmy zaměřené na automotive, kde konstruktéři jak strojů, tak do-pravní a manipulační techniky najdou uplatnění. Průmyslové inženýrství je v současnosti také atraktivní obor a o absolventy je velký zájem.


Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava
V prvenství se v této statistice pravidelně střídají studijní programy Strojírenská technologie a Konstrukční a procesní inženýrství. Zajímá se o ně dvojnásobné množství studentů než o jiné navazující programy. Bez technologů a konstruktérů se neobejde žádný strojírenský proces, a tak mají absolventi široké spektrum uplatnění a možnost rozhodnout se, v čem se budou dále rozvíjet. Zájem studenti projevují také o energetiku, aplikovanou mechaniku a robotiku, což je jedna z nejrychleji se rozvíjejících oblastí současnosti. Stejně jako obor hydraulika a pneumati-ka, který v České republice vyučujeme jako jediní. Další jedinečností v rámci Evropy disponuje naše fakulta v nově připravované studijní specializaci Restaurátorství v bakalářském studijním programu Strojírenství, o kterou je také velký zájem. Jedná se o restaurátorství strojních dílů, konstrukcí, veteránů a dalších, s využitím nových moderních metod reverzního inženýrství, 3D tisku, 3D skenování, renovačních technologií, povrchových úprav a dalších.

Toto je moje poslední reakce na anketu ve funkci děkana FS VŠB-TU v Ostravě. Od příště se bude-te setkávat s mým nástupce prof. Čepem. Děkuji vám a přeji všechno dobré.


Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci
Na Fakultě strojní TUL budeme letos ve většině případů poprvé otevírat nově akreditované na-vazující magisterské studijní programy, takže zájem studentů o jednotlivé programy ještě nedo-káži relevantně zhodnotit. Předpokládáme však, že studenti budou mít zájem nejenom o tra-diční, avšak obsahově a profilově inovované studijní programy (Konstrukce strojů a zařízení, Technologie a materiály, Aplikovaná mechanika), ale hlavně o program Automobilové inženýr-ství, Inovační a průmyslové inženýrství a také o program Technologie plastů a kompozitů, který je jediný na strojních fakultách v České republice. Studenti mají ve všech studijních programech k dispozici špičkově vybavené laboratoře, což může být i jedním z důvodů jejich zájmu.


Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave
Slovensko je technokratický štát a strojárenstvo, vrátane automobilového priemyslu, vytvára až 39 % HDP. Dokonca v počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov je Slovensko sveto-vým lídrom. Za predchádzajúci rok sme vo výrobe prekročili 200 vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov. Z uvedeného dôvodu je pochopiteľné, že v posledných desiatich rokoch sa najviac stredoškolákov hlásilo hlavne na študijný program Dopravné stroje a zariadenia. V percentuálnom vyjadrení je to viac ako 60 % zapísaných študentov. Zaujímavý je aj fakt, že na druhý, inžiniersky stupeň sa nám na tento odbor zapíše už len niečo vyše 34 % absolventov pr-vého stupňa. Ostatní si po ukončení prvého stupňa zmenia študijný program. Teší nás ale rastú-ci záujem priemyslu o študentov našej fakulty. Podľa portálu https://uplatnenie.sk je o absolventov našej fakulty najvyšší záujem zo všetkých strojníckych fakúlt na Slovensku. Náš odbor Automatizácia a informatizácia strojov a procesov dosiahol po „chirurgii” a „obchodnom a finančnom práve” tretie najlepšie platové ocenenie s mediánom 2 000 euro. Verím, že také vysoké ohodnotenie našich absolventov priemyslom zvýši záujem mladých ľudí o štúdium.


Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v Praze
Studenti naší fakulty mají největší zájem o studijní program (obor) Dopravní a transportní tech-nika, tedy především automobily, a studijní program (obor) Výrobní inženýrství, tedy volba ma-teriálu a technologie výroby. Důvody se zdají být zřejmé. Automobilový průmysl v České repub-lice má širokou působnost, Škoda Auto jako součást VW je celosvětovou špičkou, mnoho vývoje se již odehrává v České republice. A potom auta jsou srdeční záležitostí všech fandů strojařské techniky. Výrobní inženýrství pak představuje nejširší a nejuniverzálnější uplatnění. Průmyslový podnik může navrhovat a vyvíjet nejrůznější výrobky, ale pokud cokoli vyrábí, pak potřebuje technology. Ať už se jedná o letecké motory, automobily, chemickou rafinérii, nábytek, nebo masokombinát.

Roman Dvořák

Další články

Inovace
Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: