Témata
Reklama

Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 6. díl: Jak na retrospektivu

Při zavádění agilních metod se potkáme také s retrospektivou. Vracíme se do minulosti, abychom ovlivnili přítomnost. To děláme běžně, pomáhají nám data a KPI, měříme, pak můžeme řídit a zlepšovat. A tak stále dokola, jakýsi chladný kalkul, bez kterého to ovšem nejde. Dlouhá léta jsme takto pracovali a bylo to správně. Jak podle standardů, příruček, tak podle vlastního rozumu. Lidé byli obecně bráni jako samozřejmost, součást zdrojů, které jsou k dispozici. To ale nestačí.

Tento článek je součástí seriálu:
Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců
Díly
Magdaléna Prunerová

Individuální a týmová koučka/konzultantka, trenérka, mediátorka, mentorka a jednateka MgC Group. „Efektivní rozvoj zaměstnanců je závislý na součinnosti zadavatele a dodavatele. Analýza potřeb a jejich jasná definice je prvním krokem k úspěšné změně myšlení.“

Je to jen pár měsíců zpět, kdy dlouhodobě platilo, že na trhu práce takřka nebyli volní kandidáti. Bylo o to více zřejmé, že pokud nemá pracovník vztah k firmě, kolegům, ke své práci, pak pro něj není těžké odejít. Odtud větší zaměření společností na silnou firemní kulturu a integritu. Do ní patří i způsob komunikace a reakcí, stejně tak váha názoru jedince i týmů. Lidské aktivum je v angažovanosti.

Reklama
Reklama
Reklama

Pohled druhé strany

„Má jinou pravdu a pravdivou přec“ – tento verš si připomínám v situacích, kdy se nedokážu na věc podívat z pohledu druhé strany. Stejně tak, když to nedělají druzí, a to i zákazníci. A právě o tom je retrospektiva. Pohled druhé strany, jiných. Maximální otevřenost, emoce zúčastněných, jejich vyhodnocení, společné shrnutí, následné reakce a také sdílená radost ze změny a posunu. Je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, postoje a také předsudky, pokud chci opravdu vnímat pocity a „pravdu“ druhých.

Proč pracovat s retrospektivou ve výrobním světě? Většinou zprocesovaném, certifikovaném a s dobrými výsledky? Protože si žádná firma, ani výrobní, nemůže dovolit zůstat stát na místě díky nevyužívání potenciálu svých zaměstnanců, nebo o zaměstnance dokonce přicházet.

Lhostejnost, strach, lenost, falešná loajalita – to všechno mohou být důvody, proč zaměstnanci nereagují na zadání, dotazy a výzvy, proč si nechávají své zkušenosti, názory a pocity pro sebe. To může retrospektiva změnit, je to cesta k angažovanosti lidí a také k ovlivnění vztahů a přístupů manažerů a lídrů.

Základem je změna stávajícího nastavení. Ve výsledku se mi nikdy nepodařilo vyvolat změnu u jiných, pokud ji oni nevnímali u mě. Vedle toho existují situace, kdy jsou lidé vstřícní a otevření, nebojí se hovořit, ale větší angažovanost po nich nikdo nevyžaduje.

Je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, postoje a také předsudky, pokud chci opravdu vnímat pocity a „pravdu“ druhých. (Zdroj: MgC Group)

Teorie vykládá postup při retrospektivě více způsoby. Vždy se opakuje kladení otázek typu:

  • Co jsme udělali dobře a neměli bychom zapomenout?
  • Co jsme se naučili?
  • Co bychom měli příště změnit?
  • Co je pro nás stále hádankou?

Jde o brainwriting, kdy jednotliví účastníci napíší své podněty a návrhy na lístky, které následně umisťují na tabuli do jednotlivých oblastí a okomentují je. Popisují, co cítí, a vysvětlují proč. Popisují své emoce. Nikdo jiný v tom okamžiku nereaguje, nekomentuje, nevysvětluje, neobhajuje. Následuje moderovaná diskuze, kdy dojde na seskupení témat, určení jejich priorit a poté evidenci v akčním plánu (může být i v užším kruhu). Pozor na opakovaná jednání bez následné reakce – to jen zvyšuje případnou neochotu nebo až frustraci. Jako první vždy děláme to, co dává největší smysl, a to, co můžeme ovlivnit my sami! Jde o příklady a vzory.

Je více metod nebo fází celého procesu retrospektivy. Můžeme také využít starfish analýzu (mořská hvězdice) s rozdělením do pěti oblastí podle otázek: V čem pokračovat? S čím začít? Kde přidat? Kde ubrat? Co nedělat?

Smysl dává také cvičení „Otevřete krabici“ (tzn. návrhy z toho, co děláme, nedělat, nebo pokud neděláme, naopak začít dělat, tzn. do krabice dám nové téma, problém, příležitost nebo vyndám stávající); případně aktivita „LEGO retrospektivní“, kdy podporujeme konverzaci o pocitech z budoucích směrů.

Je vždy na uváženou, který postup nebo kombinace zvolit. Chtěl bych v tomto článku uvést zkušenost z mé praxe, kdy celý proces na počátku zjednodušujeme. Uvádíme to, co nám udělalo radost, i to, co ne, nebo něco mezi tím, co nám připadá důležité. Na tabuli nakreslíme časovou osu „x“ (např. posledních 14 dní) a osu „y“ s možností rozlišit váhu každého podnětu (od +10/to pozitivní, do –10/co mi nejvíce vadí a je největším problémem). Každý umístí jednotlivé lístky do jím zvoleného místa podle času a váhy. Je vhodné do dolního rohu každého lístku napsat číslo váhy. Není to podmínkou, ale bývá obvyklé, že účastník napíše např. tři body pozitivní a tři negativní (může samozřejmě uvést bodů více). Není třeba se trápit s grafickou úpravou, důležitý je obsah lístků a to, co bude následovat.

Retrospektiva dává lidem prostor co nejjednodušším způsobem projevit, co si myslí, jak se cítí, jak situaci, problém nebo příležitost vnímají, jak jsou nebo byly dané situace z jejich pohledu řešeny. Velmi důležitá je zpětná vazba vůči navrhovatelům a týmům. To posiluje důvěru, spokojenost a následnou otevřenost i chuť lidí opakovaně se na změnách podílet, tzn. angažovat se.

S retrospektivou začínáme v managementu, opakujeme ji, aby se stala něčím přirozeným, a následně ji přenášíme níže do struktury společnosti, přičemž moderátory mohou být jednotliví vedoucí. Přeji vám hodně štěstí u vašich retrospektiv!

Další zamyšlení se nad tímto tématem naleznete zde.

Magdaléna Prunerová

https://mgcgroup.cz/

Reklama
Související články
Technologie, roboti a profese budoucnosti

Zavádění robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence, stejně jako preference mladých lidí vyžadujících pokud možno co největší flexibilitu dávají v nejrůznějších oborech, včetně výroby, vzniknout zcela novým profesím.

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Související články
Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Príhovor Štefana Kassaya:
Prečo vlastne študujeme?

Systémy vzdelávania vznikli za určitých a úplne odlišných daností a v inom historickom kontexte, skutočnosť by mohla byť tá, že celý rad medzinárodných podnikov so silnými duálnymi tradíciami vo svojich krajinách prejavuje veľký záujem o etablovanie duálneho systému na Slovensku a signalizuje ochotu podieľať sa na reforme učňovského vzdelávania.

Príhovor Štefana Kassaya:
Už neplatí, že remeslo má zlaté dno?

Postupne viac ako remeslo, nadobudlo „cvengot“ stredoškolské, vyššie a vysokoškolské vzdelávanie. Jadro problému signalizujú časté návraty k úvahám a pokusom o znovuzrodenie duálneho vzdelávania. Je to dobrá cesta? Sám som ňou ako učeň počas rokov 1955 až 1958 putoval. Vyučil som sa za sústružníka. Pracoval som vo veľkom známom slovenskom podniku, býval som v robotníckej ubytovni, nadobúdal prax a zarábal. Z výplaty mi časť automaticky ostávala v úsporách na vkladnej knižke, ktorú som dostal do rúk spolu s výučným listom.

Príhovor Štefana Kassaya, Osem desaťročí života

Ak zoberiem do úvahy, že mám za sebou osem desaťročí života, konečne by som sa mal sám voči sebe vyjadriť zreteľne a jednoznačne. Pravda, v tejto časti sebaspytovania mám na mysli výlučne pracovné záležitosti, napredované vo svojej profesii, napĺňanie vytýčených cieľov. Moja rodina i moje blízke okolie vedia, na akú veľkú úlohu, na ktorej pracujem dodnes, som sa podujal. A teraz by som čakal, že sa ma môj vnímateľ opýta, o čom to vlastne hovorím? Prílišná pracovná orientácia, absolutizovaná honba za chimérou, zafixovaným cieľom sa spravidla vypomstí.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaké doprovodné akce MSV  v Brně se budete osobně účastnit a jakou myšlenku (názor) zde chcete případně prezentovat?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit