Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl  v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?


doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČU v Plzni

Fakultu strojní ZČU v Plzni ročně opouští přibližně 100 absolventů bakalářskébo stupně. Zájemcům nabízíme i „profesního“ bakaláře, který byl vyžádán přímo průmyslovou praxí, kde znalosti absolventů jsou přizpůsobovány požadavkům podnikatelského sektoru v regionu, především v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji.

Absolvent bakalářského studia je vybaven teoretickými znalostmi na vyšší úrovni, než je tomu u absolventa SŠ. Zvláště u absolventa profesního bakaláře se projeví jeho dlouhodobá praxe ve výrobním podniku, kde aplikuje své teoretické znalosti přímo při řešení konkrétních praktických problémů pod vedením odborníka z průmyslové praxe a po ukončení studia se rychleji adaptuje ve výrobním podniku.prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Pro většinu pozic nabízených firmami je požadováno ukončené VŠ vzdělání. Bakalář však stále není považován za hotové VŠ studium, a to jak studenty, společností, tak zejména praxí. V bakalářském studiu je málo prostoru pro aplikaci teoretických znalostí do praktické realizace a jsem přesvědčen, že studium strojních oborů vyžaduje delší čas. V posledních třech letech máme kolem 200 absolventů bakalářského studia, do praxe jich odchází minimum, naopak k nám nastupují do magisterského studia i absolventi jiných škol. Dobře připravený průmyslovák se na trhu práce jistě uplatní. Na rozdíl od něj, bakalář disponuje širším teoretickým základem, obecným rozhledem, větší adaptabilitou a praxí požadovanými kompetencemi.Doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Na naší fakultě v posledních letech končí bakalářské studium ročně na 580 absolventů, ale zhruba 85 % pokračuje dále v navazujícím magisterském studiu na naší fakultě a část zbylých absolventů pokračuje ve studiu na jiných vysokých školách. Do praxe se tedy dostane pouze zlomek absolventů bakalářského studia a ti získávají ihned uplatnění. Naši bakaláři by měli mít hlubší znalosti ve svých specializacích než absolventi strojních průmyslovek a snažíme se, aby si během studia osvojili analytické myšlení, které by jim mělo pomoct řešit úkoly s vyšším nadhledem.prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld , děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Ročně na 80–85 % našich absolventů bakalářského studia pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Bakalářské studium má zajistit základní a potřebné praktické znalosti nejenom pro navazující magisterské studijní programy, ale i vzdělání a přípravu absolventů v souladu s požadavky průmyslové praxe. Bakalář však ještě není stoprocentní strojař, ale absolvoval solidní základ, na kterém lze budovat a stavět. Rozdíl mezi absolventem středním školy a bakalářem vidím v tom, že bakalář by měl aktivně sbírat a vyhledávat informace, umět je vyhodnotit a pracovat s nimi, dávat je do souvislostí a vazeb s cílem rozvoje znalostí a uplatnění na trhu práce. To je i rozdílem z hlediska uplatnitelnosti v praxi.prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave


Strojnícku fakultu STU v Bratislave ročne opúšťa 250 – 300 absolventov prvého bakalárskeho stupňa VŠ štúdia. Absolventi majú dobrý všeobecný základ z prírodovedných predmetov (matematika, fyzika),ako aj z technologických a konštrukčných predmetov, ktoré získajú v prvých dvoch rokoch štúdia. V treťom ročníku prebieha, podľa zvoleného študijného programu, ich špecializácia. U nás je to orientácia na energetiku, automobilový priemysel, výrobnú techniku, strojárske technológie, procesnú techniku, metrológiu, mechatroniku či životné prostredie. Rozdiel v uplatniteľnosti v praxi medzi absolventom strojníckej priemyslovky a bakalárom je práve jeden kvalitatívny stupeň v teoretických a odborných vedomostiach. Bakalár dokáže okrem samostatnej tvorivej činnosti aj riadiť menši pracovný kolektív alebo technologický celok.
 prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze

Na FS ČVUT v Praze končí asi 370 bakalářů, z nichž asi 50 jde přímo do praxe. Máme bakaláře dvojího druhu, jedni jsou připraveni na navazující magisterské studium. Druzí ještě ne, a tak získávají přídavné praktické znalosti pro okamžité uplatnění v praxi. Všichni bakaláři jsou schopni se v praxi ihned uplatnit v technologii, konstruování, měření, druzí mají navíc znalosti o projektování některých zařízení. Rozdíl mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky je obrovský. Naši bakaláři mají základ strojního inženýra, nemají jen znalosti o pokročilém konstruování jednotlivých druhů strojů.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Inovace
Management a řízení
Vzdělávání a školství
Legislativa, nařízení
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: