Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava
Přítomnost zahraničních studentů, kteří na fakultě studují ve všech stupních studia, považuji za velice důležitou. Díky nim mohou naši studenti i pedagogové komunikovat čas-těji v angličtině, poznat jiné kultury i způsoby studia a navázat přátelství. Když jsem v roce 2012 nastoupil do funkce děkana, měla fakulta 42 zahraničních studentů. V loňském roce jich bylo více než 260 (letos překročil počet číslo 300), což odpovídá téměř 20% podílu z celkového počtu studujících na naší fakultě. V roce 2018 studovalo na univerzitě 858 zahraničních studentů. Považuji to za jednu z možností, jak získat talentované studenty, kteří šíří dobré jméno Fakulty strojní ve světě a pomáhají navázat kontakty i dlouhodobou spolupráci nejen s partnerskými univerzitami, ale také průmyslovými firmami.


Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni
Existence a přítomnost zahraničních studentů je pro rozvoj fakulty a oboru velmi důležitá. Vidím to hned z několika hledisek. Za prvé je to jazykový rozvoj českých studentů, nale-zení nových přátelství pro budoucnost. Za druhé je to propojení s konkrétními studenty, budoucími absolventy, kteří mají na svou alma mater vazbu v budoucích letech. Pro všechny naše studenty existuje Klub absolventů, pomocí kterého jsme s absolventy v kontaktu. Celkem máme v bakalářském stupni 32 studentů, v navazujícím magisterském stupni 17 a v doktorském 22 studentů. Pokud uvažujeme pouze o „řádných“ studentech studijních programů, pak počet je osm (bakalářský), 12 (navazující magisterský) a 14 (doktorský). Strategickým úkolem fakulty je posílit internacionalizaci aktivit.

 

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci
Existence zahraničních studentů přispívá nejenom k internacionalizaci a rozvoji mezinárodního prostředí na fakultě, ale také dochází ke zvyšování atraktivity a konkurenceschopnosti našich studijních programů, k rozvoji povědomí o jiných kulturách a zvycích, k vytvoření nových přátelství. Aktuálně na fakultě studuje v anglickém jazyce téměř 60 zahraničních studentů (bez studentů Erasmu, stážistů ad.) převážně v navazujícím magisterském a doktorském stupni, a téměř 50 studentů-cizinců v českém jazyce, převážně v bakalářském stupni. Většina absolventů Fakulty strojní z řad zahraničních studentů zůstává v ČR nebo v EU a bez problémů se uplatňuje na trhu práce. S většinou z nich jsme i nadále v kontaktu.

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave
Jednou z priorít Strojníckej fakulty STU v Bratislave je poskytovanie štúdia tak v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. Voľba poskytovaného štúdia v slovenskom alebo v anglickom jazyku má prospech pre školu, pre učiteľov, ale najmä pre samotných študentov. Pre školu je to prestíž, pre pedagógov je to príležitosť zdokonaľovania si jazykových kompetencií, no a pre našich študentov je to vynikajúca príležitosť voľby jazyka štúdia a možnosť porovnávať si vedomosti a kultúrne zvyklosti so študentmi z rôznych krajín. V súčasnosti máme na našej fakulte 14 % študentov z iných krajín študujúcich tak v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. V slovenskom jazyku študujú študenti z Českej republiky, Srbska, Poľska či Ukrajiny. V anglickom jazyku študujú okrem našich študentov aj študenti z Indie, Španielska, Grécka, Portugalska. V prvom stupni máme v súčasnosti 77 študentov, v druhom stupni 48 študentov a v treťom stupni ich máme osem.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v Praze
Smysl existence zahraničních studentů vidím primárně ve vzniku mezinárodního prostředí, které povede k synergickému zlepšení činností univerzity, a to přemýšlením, výzkumem, výukou, organizací věcí. Pro to je třeba studentů shodné nebo lepší úrovně, a to jsou spíše studenti ze západních univerzit než z východních. Tak to vidím z vyššího principu univerzitního. Utilitárně přinášejí pro spolustudenty jinakost jazyka a kultur, pro univerzitu finance a budoucí hlasy do rankingů, pro společnost znalost existence ČR pro budoucí mezistátní kontakty. Aktuálně máme v bakalářském stupni 69 samoplátců a 97 studujících v češtině, v navazujícím magisterském stupni 117 a 56 studujících v češtině, v doktorském stupni 10 a 29 studujících v češtině. Ti ze západních univerzit se vracejí domů, ti z východních jdou dále na západ za lepším.

 

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Management a řízení
Vzdělávání a školství
Legislativa, nařízení
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: