Témata

Made in Česko - Systém pro ekologickou budoucnost

Vývoj pokročilého energetického systému pro zásobování budov teplem, chladem a elektřinou. To je další původní český projekt, který je důkazem toho, že v našem národě jsou skutečně nadmíru kreativní a inovativní lidé. Autory projektu jsou výzkumníci z ČVUT a odborníci na vytápění budov ze společnosti Regulus. Projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR.

Tento článek je součástí seriálu:
Made in Česko
Díly

Přelomový energetický systém s vysokým podílem využití obnovitelných zdrojů energie má výrazně snížit spotřebu elektřiny. Ambicí jeho tvůrců je téměř nulová spotřeba energie. Systém kombinuje tepelné čerpadlo s fotovoltaickým systémem a sezonním akumulátorem umístěným mezi základy rodinného domu. Tepelné čerpadlo je napojeno na kombinovaný zásobník tepla pro vytápění a přípravu teplé vody a zároveň na zemní zásobník tepla v podloží domu prostřednictvím výměníku z plastových trubek. V případě dostatečné produkce elektrické energie fotovoltaickým systémem mu tepelné čerpadlo přizpůsobuje svůj elektrický příkon. Podle potřeby odebírá teplo z okolního prostředí chladičem venkovního vzduchu a ohřívá kombinovaný vodní zásobník tepla nebo přebytečné teplo ukládá do zemního zásobníku, a to bez použití elektřiny ze sítě.

Rodina dům, vybavený pokročilým energetickým systémem, obývá již více než rok.

„Po roce 2014, kdy byly v České republice zrušeny motivační výkupní ceny pro elektrickou energii z fotovoltaických systémů, jsme se společností Regulus řešili, kudy dál v oblasti využití fotovoltaických systémů v budovách,“ vzpomíná šéf týmu tvůrců, Tomáš Matuška z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. „Fotovoltaický systém v běžném domě pokryje maximálně zhruba 20–30 % spotřeby elektřiny pro spotřebiče a zbytek je nutné v současné době umořit jako teplo, například pro přípravu teplé vody v letním období. Přeměnu elektrické energie pouze na teplo v poměru 1 : 1 však považujeme za její nehospodárné využití, a proto jsme se začali více zajímat o pokročilé možnosti kombinace s tepelným čerpadlem.“

Shodou okolností se v té době také začínalo diskutovat o domech s téměř nulovou spotřebou energie, přičemž trendem v západních zemích je dostat se za hranice možností pasivních domů. I v zahraničních metodikách hodnocení se však jedná o fiktivní roční bilanci, kdy vysoká zimní spotřeba budovy je „výpočtově“ kompenzována letní produkcí elektřiny z fotovoltaických systémů.

Co na to Češi?

„My jsme si řekli, že využitím letních přebytků elektrické energie a jejich zhodnocením na teplo tepelným čerpadlem, uložením v podzákladí domu a využitím pro významné snížení odběru elektrické energie z rozvodné sítě v zimě pro vytápění, bychom mohli dosáhnout ambiciózních čísel i bez té výpočtové fikce, ale reálnou spotřebou,“ vysvětluje Tomáš Matuška.

V Rakousku, Německu a Švýcarsku měl se svými kolegy již dříve možnost vidět koncepty domů se sezonní akumulací tepla ze solárních tepelných kolektorů s využitím vodních zásobníků. To je inspirovalo ke snaze jít ještě dál.

Věděli také, že sezonní akumulace do vody je velmi drahá, i když akumulační objemy s ní vycházejí mnohem lépe než se zemním masivem. Ten se dnes využívá pro sezonní akumulaci také, ale především ve formě pole zemních sond u administrativních budov, které v létě tepelnými čerpadly ukládají teplo z chlazení do podloží a v zimě ho zase čerpají.

„Naším cílem se stal energetický systém, který by umožnil dosáhnout na ambiciózní parametry energetické náročnosti budov s téměř nulovou spotřebou energie reálným měřením, a nikoli fiktivní výpočtovou bilancí,“ objasňuje Tomáš Matuška a dodává: „Uživatel domu s téměř nulovou spotřebou, nebo i dnes občas deklarovanou nulovou či zápornou spotřebou energie (plusové domy), totiž může být nepříjemně překvapen, že musí za zimní spotřebu platit a za letní produkci elektřiny do sítě skoro nic nedostane.“

Systém země – vzduch

Systém vytvořený výzkumníky z ČVUT a firmou Regulus kombinuje hybridní tepelné čerpadlo, které může odnímat teplo jak z venkovního vzduchu, tak ze zemního masivu, s fotovoltaickým systémem a zemním akumulátorem tepla. Pro zemní akumulátor tepla je využit zemní masiv ohraničený základy domu, které jsou dnes již běžně tepelně izolovány. Tak vzniká akumulační objem z boku a shora odizolovaný, kde v horní části je položen výměník z plastových trubek, který slouží pro nabíjení a vybíjení akumulačního objemu.

V letním období, když je k dispozici fotovoltaická elektřina, tepelné čerpadlo odnímá teplo z venkovního vzduchu a přečerpává je buď pro ohřev vody ke sprchování, pokud je potřeba, nebo do zemního akumulátoru tepla. Přitom tepelné čerpadlo přizpůsobuje svůj příkon přesně elektrickému výkonu FV systému, aby v případě nabíjení akumulátoru teplem neodebíralo elektřinu z rozvodné sítě. V zimním období je objekt buď přímo vytápěn ze zemního zásobníku, nebo tepelné čerpadlo s vysokou účinností přečerpává teplo ze zemního akumulátoru do přípravy teplé vody a pro účely vytápění.

„Oproti dosud běžně užívané metodě je novinkou především tepelné čerpadlo, které umožňuje využívat jak venkovní vzduch, tak zemní masiv, a přitom přizpůsobovat otáčky kompresoru výkonu fotovoltaického systému,“ říká Tomáš Matuška. „Zároveň má tepelné čerpadlo ještě navíc chladič přehřátých par, který umožňuje využít efektivně vysokou teplotu chladiva na výstupu kompresoru pro ohřev vody i při nízkoteplotním nabíjení zemního akumulátoru, a to s vysokou účinností. Ověřili jsme si zároveň, že lze velice levně vybudovat sezonní akumulaci v rámci výstavby rodinného domu.“

Tak trochu blázen

Během tří let výzkumu a vývoje se tvůrci projektu dost dlouho zabývali vývojem hlavní komponenty – tepelného čerpadla. Skládali je v podstatě od nuly, s využitím komponent dostupných na trhu. Současně byl v rámci projektu navržen nový vodní zásobník s dělicí přepážkou, optimalizovaný pro kombinovanou přípravu teplé vody a vytápění s tepelným čerpadlem, který lze využít i pro jiné systémy.

Oříškem však bylo sehnat budoucího majitele rodinného domu – investora, který stojí těsně před započetím výstavby a má v plánu použít tepelné čerpadlo a fotovoltaiku. To bylo velmi důležité jak pro vlastní realizaci, tak pro monitoring systému již během běžícího tříletého projektu.

Stávající systém, který je realizován a monitorován, je však zatím tvůrci chápán jako experiment.

„Musel to být trochu blázen, aby si pustil výzkumníky s netradičním, neozkoušeným systémem do svého domu a byl ochotný k experimentům,“ vzpomíná Matuška. „Nakonec se povedlo jej najít – naším pokusným králíkem se stal zaměstnanec firmy Regulus, Martin Věžník, který právě plánoval stavbu svého vlastního domu v Hamrech u Hlinska.“

Současně s hledáním majitele domu po celý rok probíhaly simulační analýzy, ve kterých bylo nutno prověřit všechny krizové scénáře „co se stane, když…“ Nakonec vše vyšlo, jak mělo. Jediným problematickým obdobím nakonec byla první zima. Vlivem pozdní dodávky a spuštění fotovoltaického systému až v říjnu neměl zemní akumulátor dostatečnou teplotu. Vzhledem k tomu, že dům stojí na Vysočině a celý systém nepoužívá nemrznoucí směs, ale vodu, občas, když výrazně klesly venkovní teploty, tvůrci napětím nespali. Situaci nakonec zachránila jednak záložní zemní smyčka, kterou si majitel domu prozřetelně nechal v rámci realizace instalovat, a především inteligentní regulátor celého systému, který vyvinul Michal Broum ze společnosti Regulus.

Dům stojí na Vysočině, ale přesto celý systém nepoužívá nemrznoucí směs, ale vodu.

Hlavní překážka: legislativa

Rodina dům, vybavený pokročilým energetickým systémem, obývá již více než rok.

„Už to není taková divočina jako na začátku,“ konstatuje Martin Věžník. „Systém běží, jak má. Máme po první sezoně, v září bylo pod domem až 35 °C, v říjnu jsem topil napřímo ze zásobníku. Teď začíná jaro a brzy začneme zase nabíjet podloží. Klukům dávám pro jistotu vědět, když dělám nějaké změny, případně když se mi zdá, že se něco chová divně. Ale myslím, že provoz jde ještě zlepšit.“

Stávající systém, který je realizován a monitorován, je však zatím tvůrci chápán jako experiment. Jeho úkolem bylo ukázat, že na velice ambiciózní čísla energetické náročnosti budov, doporučované Evropskou komisí pro naši klimatickou oblast, se lze dostat i při reálném hodnocení provozu.

„Je to systém, který byl postaven pro budoucnost, až i v České republice jednou přijmeme požadavky na budovy, které doporučuje Evropská komise,“ zamýšlí se Tomáš Matuška. „Do té doby předpokládáme, že se podaří systém zjednodušit a udělat kompaktnější, aby nezabíral celou strojovnu.“

Tepelné čerpadlo je napojeno na kombinovaný zásobník tepla pro vytápění a přípravu teplé vody a zároveň na zemní zásobník tepla v podloží domu prostřednictvím výměníku z plastových trubek.

Podle Matuškových slov však komerční využití projektu není pro nejbližší budoucnost ještě zcela jasné, protože hybridní čerpadla se na trhu teprve začínají objevovat. Navíc potenciální investor není dostatečně motivován, protože česká legislativa ho do takto úsporných budov zatím netlačí.

„Česká legislativa v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie je jedna z nejměkčích v Evropě,“ říká. „Zatímco Evropská komise ve svém doporučení říká, že v naší klimatické oblasti se budovou s téměř nulovou spotřebou myslí budova, která nebude na neobnovitelnou primární energii náročnější než 30 kWh/m2.rok, legislativní nastavení české ‚téměř nulové budovy’ je na úrovni okolo 160 kWh/m2.rok. Budova s téměř nulovou spotřebou energie v České republice totiž nepotřebuje vůbec žádné obnovitelné zdroje energie, což kupodivu potvrdila i Státní energetická inspekce. ‚Téměř nula’ u nás tedy znamená ‚velice daleko od nuly’.“

„Výborné výsledky projektu a jejich zavedení do stavební praxe přispějí nejen ke snižování energetické náročnosti budov, ale i ke zvyšování kvality života obyvatel a životního prostředí. Česká firma se může navíc s dostatečným předstihem připravit na poptávku budoucího trhu, a případně expandovat na zahraniční trhy s ekonomicky efektivním energetickým systémem,“ říká Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR, která vývoj podpořila více než 8,2 miliony korun v rámci programu ALFA.

Dnes a zítra

I přes tuto skutečnost tvůrci věří, že se motivace ke komerčnímu využití svého projektu nakonec dočkají. Dokladem této naděje byla i spolupráce vědců z ČVUT s průmyslovým partnerem společností Regulus.

Samozřejmě výzkumné priority naše jsou jiné než priority soukromé společnosti,“ vysvětluje Tomáš Matuška. „Průmyslový partner potřebuje systém prodat, nebo alespoň získat nějaké know-how, které ho posune dopředu před konkurenci. Proto kdykoli jsme se dostali na otázky nákladů, vždy jsme se snažili volit levnější řešení. Ale my se společností Regulus spolupracujeme již na druhém výzkumném projektu, tak víme, co si můžeme dovolit.“

Je nutno ještě dodat, že výzkumné práce a vývoj použitých prvků, monitoring a instalace byly financovány z projektu TA ČR. Vlastní realizace domu byla v režii investora a mnoho finančních prostředků do projektu vložila společnost Regulus jako průmyslový partner. A vlastní finanční prostředky do projektu nakonec vložilo i Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Věřme tedy spolu s tvůrci, že i zákonodárci časem přispějí k rozšíření tohoto revolučního projektu mezi veřejnost.

Hana Janišová

Tomas.Matuska@fs.cvut.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit