Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Spatřujete ve vašem oboru, že by postupné navyšování financí do výzkumu a vývoje přinášelo kýžený inovační růst a napomáhalo to ve vaší konkurenceschopnosti, nebo rostete především díky vaší proinovační produktové strategii financované z vlastních zdrojů?


Pavel Cesnek, generáln ředitel, Žďas

Naše republika je historicky silně orientovaná na techniku a má výjimečný odborný potenciál. Naše společnost vyrábí kompletní technologické linky a zařízení podle individuálních požadavků zákazníků a náš záběr je oborově neobyčejně široký. Neustálý technický rozvoj je pro nás nezbyt-ností, abychom udrželi krok s konkurencí. Na řadě projektů spolupracujeme s technickými univer-zitami a naše unikátní technická řešení jsou často chráněna patenty. Jako několik příkladů z aktuálních rozvojových projektů mohu uvést třeba softwarovou podporu automatického kování pro integrované soubory, kterou jsme vyvinuli a neustále ji zdokonalujeme na základě potřeb zákazníků, nebo tvorbu digitálního dvojčete.


Tomáš Kotera, vedoucí Komunikace Škoda Auto

Naše společnost si velmi váží postupného navyšování veřejných prostředků na výzkum a vývoj, který podporuje kýžený informační růst, a tím napomáhá konkurenceschopnosti. Zároveň ale pře-vážnou část vlastních projektů na výzkum a vývoj financuje automobilka z vlastních zdrojů. Spo-lupráce na projektech, které jsou financovány z veřejných zdrojů, si Škoda Auto velmi cení. Prolí-nání veřejné a privátní sféry má jednoznačně pozitivní vliv na sdílení zkušeností pracovníků a in-tenzivní spolupráci s vysokými školami či výzkumnými institucemi.


Jiří Rosenfeld, předseda představenstva, Slovácké strojírny
Jistě je dobře, že výdaje na výzkum a vývoj stoupají a také, že se je podařilo vyčerpat (snad efek-tivně?). Kladu si však jinou jednoduchou otázku: dal a co dostal – i když vím, že nemohu očekávat u všech výdajů v této oblasti hmatatelné výsledky hned. Jen si myslím, že věcný záběr v této ob-lasti máme ve srovnání s obdobnými státy podstatně širší. My v oblasti strojírenské výroby se za-měřujeme, ve spolupráci především s VUT v Brně, na vývoj dvou nových výrobků a dále na zavá-dění nových technologií financovaných z vlastních prostředků a ze zdrojů Operačních programů. Vámi zmíněný očekávaný růst konkurenceschopnosti je teprve před námi a není dán jen finance-mi pro výzkum a vývoj.


Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKS Blansko-OS
Naše společnost patří mezi podniky využívající dotační účelové finanční prostředky. Postupné navyšování financí do výzkumu a vývoje při zapojení naší firmy do veřejných projektů s účelovou podporou nám přináší ve větší míře možnost realizace výzkumných a vývojových prací na nových, technicky vyspělých prototypech nebo inovovaných hlavních dílech strojů, které by nebylo možné především z důvodu vysokých finančních nákladů na výzkum a vývoj realizovat. Dalším neméně důležitým faktorem je možnost zapojení vysokých škol a výzkumných organizací do společného řešení projektů. Tito partneři dnes disponují vysoce pokročilými výpočtovými
technologiemi, které umožňují například simulace reálného chování dílců strojů či optimalizova-né strukturální návrhy. Samozřejmě, že se nezabýváme pouze projekty s účelovou podporou, ale musíme vyvíjet i zákaznická řešení „na míru“. Projekty s účelovou podporou tvoří přibližně třetinu nákladů vynakládaných na výzkum, vývoj a inovace našeho produktového portfolia.


Patrik Vook, vedoucí technickéího úseku, Buzuluk

Rok 2018 byl úspěšný pro všechny zainteresované subjekty. I společnost Buzuluk měla jedny z nejvyšších tržeb z prodeje gumárenských strojů. Obecně došlo v tomto období k situaci, že část pracovníků, kteří jsou schopni se na výzkumně vývojových projektech podílet, byla vyčleněna na realizaci standardních zakázek. Z tohoto pohledu jsme nebyli schopni navyšovat podíl práce na výzkumu a vývoji, která mohla být financovaná ať už z vlastních, tak i z veřejných zdrojů. Věřím, že k většímu podílu výzkumně vývojových projektů se dostaneme nyní, kdy je znát ochlazení našich trhů.
 

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Management a řízení
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: