Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

Jaký má na vaše podnikání vliv státní byrokracie a jak ji vnímáte vy osobně? Můžete případně doložit na konkrétním příkladu z firemního života, kdy jste byli pod tlakem státních úřadů a různých regulací, které jste ze svého pohledu považovali za bezpředmětné?


Martin Belza, Strojírny Prostějov, místopředseda představenstva

Různá hlášení, statistiky, kontroly atd. vytěžují kapacity řady pracovníků, kteří by se jinak věnovali produktivní činnosti. Nejvíc jsou tímto „postiženy“ především finanční a personální úseky. Speciální kapitolou jsou procesy okolo dotačních projektů – kde veškeré schvalování má zpravidla výrazný skluz oproti předpokladu, konečný termín pro ukončení projektu však je vždy neměnný. Jako konkrétní příklad z naší firmy mohu uvést několikaletý spor s finančním úřadem o zdanění zahraničních pracovníků, který byl nakonec rozhodnut u Evropského soudu v Lucemburku v náš prospěch. Finanční úřady v jiných krajích, které jsme požádali o názor, v této věci rozhodovaly shodně, jako Evropský soud.Radovan Karas, SSI Schäfer, vedoucí montáží Automation

Vnímán spíše okrajově tento nekompromisní přístup – podej hlášení či přiznání, a zaplať ihned, jinak bude pokuta a vysoká. Dodej nám o sobě všechny informace, i ty, co nevíš, jinak tu dotaci opravdu nedostaneš. Zjednodušení je nasnadě. Rovný přístup. Změna pohledu na podnikatele, kteří ekonomiku živí, nikoliv „obvyklí podezřelí“. Dotační tituly jednoduše, rychle, transparentně. Nedopouštět další „krabice s vínem“ či jiná hnízda, byť zde uvádím fikce. Při své práci ve výrobním managementu jsem pod přímým tlakem úřadů a regulací přímo nebyl, za což „blahořečím“ svým kolegům a šéfům, kteří je zdárně odrážejí.Karel Linert, AM Finance, výkonný ředitel

Byrokracie nás obklopuje v každodenním životě. Přijde mi, že zákonodárci se předhánějí, kdo vymyslí co nejsložitější zákony a předpisy, kterým nikdo nerozumí, a ani není schopen si odvodit, k čemu slouží. „Co kdyby vznikla tato situace? Tak vymyslíme zákon.“ Je to hodně vzdálené od reality života a naznačuje to nesprávný směr práce našich zákonodárců. Vliv byrokracie na podnikání je stejný jako v osobním životě. Smířlivost nás všech je ten největší problém v boji s byrokracií. Uděláme práci, ač jsme přesvědčeni, že je zbytečná. Konkrétních příkladů vlivu byrokracie na fungování firemního života by bylo nespočet, ale to neřeší věc samou.Luboš Malý, Brück AM, emeritní jednatel společnosti

V naší firmě byla provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce se zaměřením na kontrolu všech dokladů zaměstnávaných cizinců. U jednoho z nich byl zjištěn nesoulad v datu, kdy vydání „Potvrzení o splnění podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu“ bylo o den později, než bylo datum podpisu pracovní smlouvy. Po 11 měsících (!) od provedené kontroly jsme obdrželi protokol, kde je nám vytýkáno „nesplnění informační povinnosti“, neboť i na úřad práce jsme povinni nahlásit nástup zaměstnance (cizince) do zaměstnání, což jsme provedli v den obdržení vydání povolení k pobytu a zároveň před první pracovní směnou, ale den po podpisu pracovní smlouvy, což je legislativní problém s možností sankce až 100 000 Kč. 13 měsíců po provedené kontrole, kde předmětem bylo legislativní pochybení v rozsahu jednoho dne, čekáme na rozhodnutí ohledně případné sankce.Petr Novák, Koyo Bearing Česká republika, generální ředitel

Trápí nás především velmi zdlouhavé a složité stavební řízení. V současnosti řešíme projekt výstavby druhé výrobní haly a administrativa s tím spojená je velmi komplikovaná – existuje řada stran a úřadů, které se k záměru vyjadřují, mění se územní plán aj. Právě administrativa kolem staveb podle mě brzdí rozvoj českého průmyslu i bydlení. Trápí nás také složitost účetní a daňové administrativy a neustálé změny sazeb, způsobu výpočtu, výjimek aj. Mimořádně složitá je také administrativa spojená se zaměstnanci (OSSZ, úřad práce, daně aj.). V tomto roce je to také regulativa GDPR.Jiří Rosenfeld, Slovácké strojírny, předseda představenstva


Státní byrokracie má bohužel rozrůstající se kvantitativní rozměr při současném snižování úrovně její kvality. Uvedu pouze dva příklady. Na zaměstnavatele se přesunuly povinnosti s vymáháním dluhů zaměstnanců. Exekutoři si zjednodušují život, vše chtějí po nás a peníze za obsluhu dluhu si vyinkasují pro sebe. Při velikosti naší společnosti to obnáší jedno pracovní místo, které musíme zaplatit ze svého. Druhý příklad. Inspekce životního prostředí se nahlásí na kontrolu v počtu šesti kontrolorů a chce od nás šest výpisů z obchodního rejstříku. Je to v současné době normální?Pavel Sobotka, Frentech Aeorospace, generální ředitel

O tomto se hodně hovoří ale tzv. státní byrokracie naši firmu nějak neohrožuje, a ani neomezuje. Na změny pravidel daňových, mzdových a některých dalších jsme si zvykli. Snad těch výkazů pro statistiku by mohlo být méně. Zatěžuje to a nevím, zda využití získaných dat je potom efektivně využíváno a zda se něco na základě těchto dat mění. Závěrem bych rád uvedl, že pokud má být pořádek, musí existovat pravidla, a ta se musí dodržovat. Kdo s tím má velký problém, tak ať raději nepodniká.Monika Šimánková, Hestego, statutární ředitelka

Plnění různých nových nařízení a opatření znamená velkou administrativní zátěž a jejich dopad bývá spíše kontraproduktivní. Příkladem z poslední doby může být zavádění GDPR. Všichni chápeme důležitost ochrany osobních údajů a v naší firmě máme již spoustu let popsán a zaveden fungující proces. Teď na jeho aktualizaci v souladu s GDPR pracují kolegové z IT, personalistiky, obchodu, nákupu, financí. Vytváříme nové smlouvy s dodavateli a zákazníky, revidujeme texty pracovněprávních dokumentů atd. V samotné praxi se toho ale změní jen málo.Miroslav Vehovský, Strojírna Vehovský ředitel společnosti

To, že stát podnikatelům často klade do cesty zbytečné byrokratické překážky místo pomoci, platí bohužel dlouhodobě. V poslední době mě znepokojuje například to, že stát má tendenci přenášet své kontrolní povinnosti vůči těm firmám, které porušují zákony, na ty, které je dodržují. Mám na mysli například ručení za nezaplacenou DPH a podobně. Případů byrokratického chování ze strany státu je mnoho. Konkrétní případ z poslední doby je nutnost jet osobně podepsat z Opavy, kde úřad práce máme, dohodu o poskytnutí příspěvku na zaměstnání člověka v projektu Jdi dál! 50+ na pobočku do Ostravy. Toto považuji za naprosto zbytečnou zátěž.Patrik Wook, Buzuluk, vedoucí technického úseku

Určitě se najde mnoho případů, které se z firemního pohledu zdají být nesmyslnou regulací nebo zbytečnou byrokratickou překážkou. Na druhou stranu právě některá „nesmyslná“ nařízení vedou například ke zlepšování přístupu k životnímu prostředí, přírodním zdrojům či jsou jen takovou reakcí, aby se dobře myšlená podpora či zákon nestaly ze strany některých jednotlivců zneužitelnými. I zde najdeme mnoho případů, kdy ke zneužití docházelo a dochází. Určitě je v této oblasti také samostatné téma – Vliv Evropské unie na naši legislativu. Každá strana má svůj rub a líc.
 Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

 

Další články

Management a řízení
Strukturální fondy EU
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: