Témata
Reklama

EMO 2009, Milano, Italy

Ve dnech 5. až 10. října se na milánském výstavišti uskutečnil světově nejvýznamnější veletrh výrobních strojů, zařízení a související techniky EMO 2009. Tento veletrh je znám především odborné veřejnosti a účastnit se jako vystavovatel je pro firmy prestižní a rozhodně nikoli levnou záležitostí. EMO je samozřejmě také obrazem výrobní techniky v daném období.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Jan Smolík

Je klíčovou osobou na Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Společně s prof. Houšou zde spoluzakládal Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT). Následně zde vedl Centrum kompetence a nyní Národní centrum kompetence, jehož je ústav spoluřešitelem. Jeho specializací jsou obráběcí stroje, se zaměřením na nové konstrukce a byznys modely.

Letošní veletrh se uskutečnil po šesti letech opět v Miláně. Od roku 1999, kdy naposledy návštěvníci zavítali do francouzské metropole Paříže, se EMO i nadále koná každý lichý kalendářní rok, avšak v pořadí 2x Hannover a 1x Milán (do té doby ve dvouleté frekvenci Hannover - Paříž, Hannover - Milán, Hannover -Paříž atd.). K vypuštění Francie ze seznamu pořadatelských zemí došlo na základě rozhodnutí organizace Cecimo (sdružující 15 národních svazů výrobní techniky z Evropy, jež v úhrnu zahrnuje 1 400 výrobců zaměstnávajících na 155 tisíc pracovníků) především z důvodu jak nevyhovujícího pařížského výstaviště, tak i změn v koncepci pořádání výstav EMO. Současné požadavky výstavnictví přestalo v poslední době plnit i milánské výstaviště umístěné v centru města, a tak návštěvníky letošního EMO premiérově přivítalo moderní výstavní centrum Fiera Milano.

Reklama
Reklama
Reklama
Letošní EMO se v italské metropoli konalo v novém výstavním centru Fiera Milano. Celková rozloha jeho výstavních ploch činí 345 000 m2, expozice výstavy EMO obsadily menší třetinu - cca 100 000 m2. Zasloužilo se o to 1 400 firem ze 39 zemí světa, jejichž stánky si přišlo prohlédnout na 125 tisíc zájemců z řad odborné veřejnosti.

Nové výstaviště

Nové milánské výstaviště je situováno na severozápad od centra města. Má přímé napojení na hromadnou dopravu a vede k němu řada příjezdů z dálnice. Výstaviště má ucelené architektonické řešení, které nedává příliš prostoru na další dotváření a plošný rozvoj. Prvý dojem z výstaviště není nikterak ohromující. Identické, cihlově zabarvené haly jsou poskládány okolo centrální promenády. Pro tu je dominantní skleněné zastřešení bizarních tvarů a vodní hladina rozdělující zemi na prostor pro kroky návštěvníků a prostor architektovy fantazie. Kolonáda uprostřed nabízí místa pro občerstvení a odpočinek návštěvníků (jsou zde jediné regulérní lavičky). Ve srovnání s výstavištěm ve městě Hannover (hostilo světovou výstavu Expo v roce 2000) se jedná o strohou účelovou stavbu. Celková rozloha výstavních ploch je 345 000 m2 (Hannover 498 000 m2).

Avšak s přibývajícími dny pobytu na výstavišti jsou další dojmy lepší a lepší. A tak skoro po týdenním putování po výstavních halách musí kouzlo vzájemné blízkosti jednotlivých hal ocenit každý návštěvník. Pro vystavovatele je velmi výhodná možnost zaparkovat uvnitř areálu. Snad jen dvě věci kazí dojem z jinak dobře navrženého výstaviště. Toalety - jejich prostorové dispozice jsou navrženy pro návštěvníky vzrůstu průměrného Itala. Typičtí Středoevropané mají problém se v jejich prostorách minout. Druhým problémem je únosnost podlah výstavních hal, jež je nedostatečná pro expozice opravdových technických unikátů. Mnohé tak zůstane návštěvníkům neodhaleno, přitom vystavovatelé se rádi pochlubí. V loňském roce prodělalo výstaviště díky veletrhu Bimu Milano zkoušku připravenosti na tuto největší strojírenskou show roku 2009.

Veletržní dění v roce 2009

Současné hospodářské problémy ovlivňují v mnoha směrech chování národních vlád, komerčních společností, domácností i jednotlivců. Jak se tyto projevy doby odrazily na veletržním dění ve městě módy, umění a špičkové výrobní techniky? Odpověď mohou poskytnout pouhá čísla statistik, postřehy návštěvníků a specializované rozbory celého odvětví, i ty zaměřené na daný segment. Statistiky pro minulé období hovoří o trvalém růstu odvětví s pravidelnými poklesy s periodou deseti let, kdy po každém poklesu následoval o to větší růst. Podle tohoto chování by nás další zaznamenatelný pokles měl čekat někdy v roce 2012. Statistiky pro rok 2009, ať už národních svazů či zmiňované organizace Cecimo, zatím vytváří „neviditelná ruka trhu" i naše aktuální činnosti. Avšak veletržní čísla jsou o něco rychleji dostupná.

V posledních dvou letech se uskutečnily mimo jiné tři významné veletržní akce. EMO 2007 v Hannoveru, IMTS 2008 v Chicagu a zmiňované Bimu 2008 v Miláně. EMO 2007 lze považovat jak za výchozí bod, tak za vrchol „veletržního boomu", IMTS (považována za nejúspěšnější od roku 2000) je zajímavá z hlediska své lokalizace a vedle toho Bimu je spíše národní veletrh, trochu obdoba českého MSV. Ale ve vztahu k Milánu jej nelze pominout.

Veletrh EMO 2007 přišlo zhlédnout, alespoň na jeden den, 166 000 návštěvníků, IMTS 92 450, Bimu okolo 100 000 a EMO 2009 vidělo 124 660 lidí. Vystavovatelů na EMO 2007 bylo 2 118 ze 42 zemí, na IMTS vystavovalo 1 803 firem, na Bimu jich bylo 1 702 ze 39 zemí a na EMO 2009 ukázalo své produkty přibližně 1 400 firem ze 39 krajin. Obsazená výstavní halová plocha činila 179 843 m2 (EMO 2007), 114 600 m2 (IMTS 2008), 70 000 m2 (Bimu 2008) a cca 100 000 m2 (EMO 2009), Uvědomíme-li si, že Bimu je o den kratší než zbývající veletrhy, lze si i přes nekonkrétní oficiální údaje milánských pořadatelů jednoznačně učinit závěr o vlivu recese na odvětví výrobních strojů, jejich subdodavatelů i na samotné veletržní dění. A tak kritickým pohledem nelze souhlasit s vznosnými slogany pořadatelů o přecpaných halách návštěvníky, když pokles počtu vystavovatelů byl třicetiprocentní a u výstavní plochy procentuálně ještě větší. Mimochodem i významně nižší počet reálných obchodních jednání je dalším důkazem neoptimistického stavu tohoto odvětví jako důsledku poklesu spotřeby.

Nezanedbatelný pokles počtu vystavovatelů může trochu souviset s tím, že se EMO nekonalo v Německu (a to hned z několika důvodů). Tato spekulace by si zasloužila hlubší rozbor nad daty, kterými disponují především pořadatelé, tak např. Cecimo. V sedmi stech nevystavujících firmách proti roku 2007 jsou ukryty například INA a FAG (jež patří do skupiny Schaeffler). Majitelé učinili strategické rozhodnutí nevystavovat v celém roce 2009, což znamená nebýt vidět na takto významné akci. To je jeden příklad z řady dalších a daly by se jmenovat i české firmy (např. Tajmac-ZPS vlastněný italskou společností), které se rozhodly zaměřit pozornost na řešení vlastních problémů, zejména z důvodů zachování své střednědobé i dlouhodobé prosperity.

Z pohledu technika však lze veletrh v roce 2009 považovat za velmi zdařilý. Recese paradoxně způsobila, že na veletrhu se už nejednalo o ukázku „hrubé síly", tedy toho, jak je firma silná, bohatá, prosperující, jakou má výrobní základnu a bohatý vyrobní program. Na EMO 2009 došlo k výraznému uskromnění i „gigantů" produkujících obráběcí stroje. Neopakovala se situace, kdy si každá velká firma (např. DMG, MAG, Mazak či Mori Seiki) pronajala polovinu haly a firmy se přetahovaly opticky, akusticky i exponáty o pozornost návštěvníků. Letošní EMO bylo v duchu účelnosti a efektivnosti. Firmy důkladně zvážily své silné a slabé stránky a pečlivě vybíraly, čím zaujmou spotřebitele strojů. Proto na veletrhu byly k vidění opravdu zajímavé technické objekty a podstatné stroje, i když nebyly takové, aby způsobily revoluci v oboru. Je potěšující, že i patnáctičlenná skupina výrobců z České republiky nabídla světové veřejnosti nové a zajímavé produkty (podrobně v druhé části tohoto článku). Jaké jsou trendy v jednotlivých oblastech, se čtenáři dočtou ve specializovaných článcích v příštích vydáních MM Průmyslového spektra. Rozhodně hlavním trendem v nejbližších letech bude konkurenceschopnost (jak produktů, tak i firem), která se nutně nemusí navenek projevit pouze v inovacích výrobků.                                  

Ing. Lubomír Novotný, Ph.D.

České expozice na EMO Milano

Na milánském veletrhu se prezentovalo i patnáct českých výrobců. Pojďme se společně k některým z nich podívat, co pro návštěvníky ve svých expozicích připravili.

Společnost Toshulin, a. s., představila zcela nový karuselový soustruh řady PowerTurn. Hlavní nosné dílce tohoto stoje jsou provedeny jako odlitky z cementového vysokopevnostního betonu Hipercon dodané společností Bögl Reitz a všechna pohyblivá uložení pohybových os jsou realizována pomocí hydrostatických vedení. Stroj vykazuje vynikají tlumicí charakteristiky a tepelnou stabilitu, což se odráží ve špičkových výsledcích přesnosti a výkonnosti stroje. Stroj je příkladem vynikajícího průmyslového výzkumu a vývoje realizovaného na půdě Toshulin, a. s., a stroj představoval na EMO jeden z nejzajímavějších a nejprogresivnějších exponátů.

Na stánku společnosti TOS Kuřim - OS , a. s., byly fyzicky vystaveny dva pracovní vřeteníky a dvě otočné vřetenové hlavy. Společnost zde prezentovala především novinky v oblasti velkých portálových strojů, a to obráběcí centrum s posuvným portálem řady FRU s maximálními rozměry upínací desky až 4 x 24 metrů a s možností vřetenových hlav 30 kW nebo 60 kW s maximálními krouticími momenty až 3 300 Nm a dále obráběcí centrum s pevným portálem a přestavitelným příčníkem FRP s maximálními rozměry posuvného stolu 4 x 12metrů a opět s nabídkou dvou výkonových kategorií vřeteníků a hlav. Nabídka vlastních výměnných vřetenových hlav patří k významným devizám TOS Kuřim - OS, a. s., a proto společnost na EMO věnovala prezentaci tohoto svého širokého a uceleného portfolia hlav patřičný důraz. Na přidruženém stánku společnosti Kuličkové šrouby Kuřim, a. s., byl představován zcela nový produkt v podobě okružovaných přesných kuličkových šroubů s délkou až 12 m v třídě přesnosti IT5 pro průměry do 100 mm.

Společnost TOS Varnsdorf, a. s., vystavovala na EMO svoji vlajkovou loď - vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj WRD 150 Q v nejnovějším designovém a ergonomickém provedení. Poprvé byl prezentován největší přídavný otočný stůl z jejich nabídky S 40 s nosností 40 tun. Pomocí virtuální prezentace byl představován také dvojstroj WRD 150 DUO, vyvíjený v rámci MPO projektu a instalovaný přímo ve výrobě firmy TOS Varnsdorf. Formou zmenšeného modelu byl představen také nově nabízený portálový stroj FPPC s maximálním pracovním zdvihem příčné osy Y až 5 000 mm. Uvedena byla i novinka připravovaná pro rok 2010, a sice vodorovný frézovací a vyvrtávací deskový stroj WRD 170 (Q), vycházející koncepčně z WRD 150. Stroj však bude nabízet průměr pracovního výsuvného vřetena 170 mm, zdvih osy Y až 6 000 mm a pojezd osy X až 29 metrů.

Přestože společnost Fermat patří v oblasti výroby vlastních vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů k nejmladším českým výrobcům, představovala na EMO velmi důstojnou a rozsáhlou expozici. Představen byl stolový stroj WRFT 130 s maximálním parametrem osy Y až 3 500 mm a dále stroj WFT 13 CNC se zcela novým designovým ztvárněním. Je třeba říci, že nové tvarové a barevné pojetí horizontálních strojů Fermat působí odlehčeným a racionálním dojmem a předstihlo v kategorii horizontálních strojů ostatní výrobce v ČR.

Tradiční a nejvýznamnější český výrobce krytování pro obráběcí stroje, společnost Hestego, a. s., představovala, nutno říci, na velmi hezkém výstavním stánku svoje řešení nejen pro oblast pohyblivých krytů, ale také pro nový segment svého portfolia - statické kapotáže strojů. Prezentovanou vlaštovkou v této oblasti byla velmi zdařilá kapotáž CNC soustruhu SP 430 z produkce Kovosvit MAS, a. s. Hestego také prezentovalo vysokou úroveň svého vývojového a výzkumného zázemí na příkladech pokročilých vývojových prací v oblasti pohyblivého krytování budoucí generace, které řeší v rámci projektu MPO.

Společnost Compotech patří mezi největší zpracovatele vysokomodulových uhlíkových vláken v České republice  a mezi jednoho z největších producentů hi-tech kompozitních materiálů v ČR. Zhruba před čtyřmi lety začala společnost zahajovat svoji spolupráci s oborem obráběcích strojů, a to především úspěšnou spoluprací s Tajmac-ZPS, a. s., v oblasti vývoje koaxiálních náhonových hřídelí pro vícevřetenové soustružnické automaty a dále pak výzkumně-vývojovou spoluprací s Výzkumným centrem VCSVTT při vývoji, realizaci a  testování plně kompozitových vřeteníků. Vzhledem k velké poptávce po nosných dílcích obráběcích strojů s nižší hmotností, vším tlumením a výrazně lepšími modálními parametry se společnost rozhodla vystavovat svoji nabídku řešení pro obor obráběcích strojů na EMO. Je třeba s respektem říci, že nabídka společnosti Compotech pro oblast obráběcích strojů je velmi ucelená a promyšlená a schopnost hledat možné provedení nosných dílců z uhlíkových kompozitů je velmi vysoká. Lze s jistotou předpokládat, že pokročilé kompozitní materiály s unikátními vlastnostmi si budou v oblasti obráběcích strojů postupně vytvářet pevnou pozici, a je potěšující, že právě česká firma přichází na světový trh s takovouto nabídkou hi-tech řešení.

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 91132
Datum: 18. 11. 2009
Rubrika: Servis / Reportáž
Seriál
Firmy
Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Související články
Nový závod na výrobu CNC brousicích strojů

Asi před půl rokem, když jsem připravoval rozhovor o unikátní brusce na sklo (viz MM Průmyslové spektrum č. 7-8/2019), jsem navštívil výrobní závod společnosti Fermat Machine Tool v pražské Hostivaři. Dnes bychom však v této lokalitě montážní linku s rozpracovanými CNC brousicími stroji hledali marně. Společnost totiž 24. října slavnostně otevřela svůj nový výrobní závod v Radějovicích, malé obci jižně od Prahy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Symposium brousicích strojů a technologií

Již čtvrté symposium v historii skupiny United Grinding (UG), která sdružuje osm výrobců přesných brousicích strojů, se uskutečnilo začátkem května ve švýcarském Thunu. Akce se konala na 4 000 m2 plochy výstaviště Thun-Expo a hostila 1 500 návštěvníků z celého světa po tři dny. Šestnáct vystavených strojů bylo detailně zájemcům představeno specialisty z UG ve čtyřech světových jazycích a akci doprovázel bohatý program. Tento článek si klade za cíl nastínit atmosféru symposia a představit některé z prezentovaných novinek.

Obráběcí stroje i formule

Ve středu 15. května se předváděcí hala firmy Teximp v pražských Horních Počernicích otevřela odborné veřejnosti. Téměř přesně po roce se zde opět konal výroční „Open House“ – výstava CNC strojů, automatizace a technologií.

Slinutý karbid z českých rukou

Když v létě roku 2011 Ing. Pavel Straka založil v Hulíně s podporou několika blízkých lidí dnes velmi úspěšnou, inovativní firmu Pilana Karbid, netušil, co jej v nejbližších letech čeká. Například 15hodinové pracovní dny, boj s lidskou neférovostí či s nedostatkem financí. Všechny překážky však překonal a dnes je jednatelem rodinné firmy s 45 zaměstnanci, která se může pochlubit lecčíms, co jiné firmy nemají nebo nedokážou...

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Výborný ekonomický rok a inovované brusky

Švýcarská firma Fritz Studer, jeden z lídrů v konstrukci a výrobě brusek, pořádal ve dnech 13. - 15. března tiskovou konferenci. Na této tiskové konferenci zástupci firmy zhodnotili rok 2018 z hlediska prodeje a příjmů a zároveň proběhlo první představení inovovaných brusek S31 a S33. Výjimečností celé akce bylo to, že neprobíhala tradičně v místě sídla firmy, tj. v Thunu, ale na rozhraní kantonů Graubunden a St. Galen. Akce se zúčastnilo na šedesát novinářů v celého světa.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit