Témata
Reklama

Aktuální inovace a nejnovější trendy v oblasti obráběcích strojů a přesných nástrojů předvede na 1 300 vystavovatelů z více než 27 zemí světa na mezinárodní výstavě AMB pro obrábění kovů od 16. do 20. září 2014 ve Stuttgartu. Na 105 tisíci metrech čtverečních výstavní plochy budou představovat zástupci strojírenských společností novinky v oblasti soustružení, frézování, obrábění, broušení, dělení materiálů a dalších technologií a příslušných komponent.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Návštěvníka stuttgartského výstaviště na první pohled zaujme moderní design výstavních hal s konkávní střechou, který byl navržen tak, aby zde rostla zeleň. Devět výstavních hal s ojedinělou architekturou, se nachází v blízkosti letiště. Zdejší prostory budou v půlce září hostit vystavovatele z celého světa, mezi nimiž největší zastoupení jako v minulých letech budou mít švýcarské firmy. A hned za nimi Italové, Japonci, Španělé, Tchajwanci a Rakušané. Mimo evropské výrobce a prodejce přijedou letos vystavovat i firmy z Austrálie, Číny, Malajsie, Jižní Koreje nebo USA. Zájem vystavovatelů je každoročně tak velký, že se pořadatelé veletrhu rozhodli přistavět další, desátou výstavní halu. Na tu si však více než sto firem, které z důvodu nedostatku výstavních ploch na veletrhu letos nebudou vystavovat, musejí počkat do roku 2018, kdy je naplánováno její otevření.

Podle aktuálních požadavků a moderních trendů se veletrh ponese v duchu témat: stroje budoucnosti, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kompozitní materiály a energetická účinnost. Na tato témata budou probíhat přednášky a povedou se diskuse. Vedle toho je připraven také bohatý doprovodný program v podobě předváděcích akcí, organizovaných exkurzí a soutěží, jako např. fotografická soutěž Living and loving mechanical engineering nebo soutěž o nejlepšího soustružníka roku Young lathe operator of the year – viz dále.

Eva Buzková

Devadesát tisíc očekávaných účastníků z odborné veřejnosti se může těšit na týden nabitý informacemi a zkušenostmi z kovoobráběcího průmyslu v Evropě a v celém světě. Letošní ročník AMB se koná neprodleně po největší americké veletržní show zaměřené na technologii obrábění IMTS Chicago a dva týdny před naším brněnským strojírenským veletrhem. Vítejte ve veletržně nabitém září 2014!

Reklama
Reklama
Reklama

Zvyšování flexibility automobilového průmyslu

Posilování významu využití specifických produktů ve výrobě vozidlových motorů je vesměs doprovázeno snížením sériovosti jejich výroby. Výrobci proto musejí být přizpůsobivější a zvýšit variabilitu svých produkčních možností.

Automobilový průmysl dlouhodobě charakterizuje hromadná a velkosériová výroba využívající racionální, ale prakticky neměnné vybavení a možnosti. Velký podíl na současném úspěchu průmyslu má však vzrůstající počet variant výrobků a individualizace technologických možností. To ovšem doprovází plynulé zmenšování velikosti výrobních sérií. Zrychlilo se i zásobování trhu novými produkty. Příkladem jsou nastupující hybridní a elektrické pohony s počátečním malým počtem výrobků. Z uvedených důvodů jsou od výrobců obráběcích strojů a automatických systémů požadovány konstrukce s vyšší úrovní flexibility, ale s udržením poměru mezi cenou a výkonem (účinností). Svoje řešení představí výrobci na AMB – mezinárodním veletrhu obrábění, konaném 16. až 20. září 2014 ve Stuttgartu.

Údaje Německé asociace automobilového průmyslu (VDA) optimisticky ukazují na oživení světových trhů, tedy i západní Evropy. Podle VDA trh postupně narůstal až o skoro 5 % v současnosti, tj. 897 100 prodaných kusů. Jen trh lehkých vozidel v USA i zájem o nová auta v Rusku a Indii má sestupnou tendenci. Tato situace je příznivá i pro německé výrobce obráběcích strojů, kteří v roce 2012 více než 40 % své produkce prodali výrobcům automobilových motorů a jejich příslušenství. Přístup výrobců strojů musí být ostražitý, poněvadž se objevuje více nových značek na světovém automobilovém trhu, nové koncepty pohonů apod., což vytváří mnoho nejistot nad podobou budoucího automobilu.

Flexibilita při snadném provozu

Je nutné udržet rovnováhu mezi ekonomickou velikostí sérií a specifickou rozmanitostí výrobků. Poněvadž je běžně flexibilita doprovázena snížením produktivity nebo zvýšením nákladů, je zřejmé, že je třeba vždy najít kompromisní řešení. Production Management PTVV v inovačním programu na ABM nabízí řešení v modulární konstrukci strojů, zejména výrobních systémů. Domnívají se, že pokrok v řídicích technologiích a koncept Industry 4.0 přispějí ke zvýšení flexibility v blízké budoucnosti. Další možností zvýšení výrobní flexibility je koncepce kusové výroby. Doporučuje rozšíření modulárního systému a použití větších i složitějších modulů. Jde o modulární systémy „nezávislé na součásti“, které by zajistily lepší adaptaci investic na objem výroby i snadnější další využití modulů. Prosazuje se také požadavek na co nejjednodušší provedení. Z hlediska technické dostupnosti se usiluje o používání ověřených standardních komponent ve strojích a automatických systémech, standardních softwarů pro vizualizaci apod.

V souvislosti s flexibilitou se objevil nový termín „elektromobilita“ pro strojní vybavení. Zatím problém nepříliš významný, ale ví se o něm, např. fy Grob-Werke vyvinula stroj frézka/soustruh, speciálně vhodný pro obrábění komponent pro elektrické motory; specialisté předpokládají nárůst požadavků na montážní technologie.

Trend k technologické integraci

Možným řešením rostoucích požadavků na přesnost a kvalitu výrobků je integrace použitých technologií, snížení počtu seřizování i vybavení a zajištění plynulého sledu zpracování – např. integrace srážení hran a odjehlování na modulární odvalovací frézce kombinované s vertikálním soustruhem Hessapp nebo nasazení hybridního stroje Lasertec 65 Additive Manufacturing, který kombinuje svařování laserem s operacemi frézování na jednom stroji. Odborníci obecně pro zvýšení flexibility obráběcích strojů doporučují provádět co nejvíce výrobních úkonů na jednom stroji, např. centra pro soustružení/frézování. Dlouhodobým trendem jsou hybridní obráběcí stroje spojující procesy velmi odlišných výrobních metod. Institut IPT vyvinul stroj kombinující obrábění kovu s tepelnou úpravou povrchu laserem, k zušlechťování ocelí a řezání keramických materiálů.

Současné požadavky automobilového průmyslu flexibilita, rychlost a především efektivita budou určující i pro budoucnost výrobců obráběcích strojů a automatických systémů.

Industry 4.0 je připraven pro praxi

Systém Industry 4.0 je připraven pro praktické využití. Úspěšnost jeho využití závisí jen na tom, zda se vize o funkčních předpokladech podaří realizovat v relevantních a realizovatelných řešeních praktických problémů výroby.

Reprezentanti průmyslu nyní za hlavní cíl považují vytváření sítě výrobních strojů s provozními a udržovacími systémy a softwarem, jako např. MES (Manufacturing Execution Systems), řídicími systémy a databázemi kvality. A to pro všechny rozsahy výroby, tedy i pro malé a střední výrobce. Důležitým aspektem aplikace Industry 4.0 v automobilovém průmyslu má být rozšiřování kooperace výrobců.

Právě na AMB 2014 by měli přední výrobci obráběcích strojů a přesných řezných nástrojů představit současný stav implementace Industry 4.0 v praxi.

Ing. Zdeněk Novák

Výrobci motorů do automobilů a jejich dodavatelé jsou s podílem větším než 40 % nejvýznamnějšími zákazníky německých výrobců obráběcích strojů Zdroj: Asociace VDW
Servisní interval podpovrchového popisovacího nástroje vzrostl o 150 procent. Toho bylo dosaženo ve Fraunhoferově institutu IPT legováním přísady na povrchu pomocí laserového paprsku integrovaného přímo do soustruhu.
„Industry 4.0 bude úspěšné, jen když bude podloženo relevantními řešeními. Obráběcí stroje musejí být flexibilnější, aby umožnily provádět co nejvíce výrobních operací,“ říká Rainer Glatz, ředitel nově vzniklé platformy Industry 4.0 Business Platform asociace VDMA.

Strojní kvalifikace

Z mnoha doprovodných odborných akcí Mezinárodního veletrhu obrábění AMB zaujímá přední místo soutěž Soustružník roku, která reaguje na nedostatek mladých profesionálů a zručných řemeslníků v německém kovozpracujícím průmyslu.

Kvalifikovaní řemeslníci a techničtí pracovníci jsou základem ekonomických úspěchů výrobních podniků. Zajišťují proces inovací, vysokou kvalitu výrobků a veškerý servis. Proto jsou vysoké požadavky kladeny na kvalifikaci v odborné akademické, ale i středně technické a řemeslné sféře. Týká se to zejména oblasti označované MINT, která shrnuje poznatky z matematiky, IT, přírodních věd a technologií. Výsledky Institutu pro ekonomický výzkum (IVV) v Kolíně, který v roce 2013 posuzoval inovační předpoklady výrobců a společností, ukázal, že vysoká kvalifikace v MINT je mimořádně důležitá pro inovace právě v kovozpracujícím a elektroinženýrském průmyslu. IVV předpokládá, že požadavky na akademické pracovníky MINT budou pravděpodobně pokryty do roku 2020, ale doplnění segmentu středních a řemeslných odborníků MINT zůstává zatím jen v oblasti plánů. Obava, že by se nedostatek odborných pracovníků mohl stát „úzkým profilem“ dalšího rozvoje průmyslu, vyvolává aktivity, které mají zabránit negativním dopadům v praxi.

Cílem soutěže Soustružník roku je nejen hledat nejzdatnější obsluhu CNC soustruhů a hodnotit současnou odbornou úroveň řemeslníků, ale i upozornit na význam problému a aktivizovat zájem o řemeslnickou kvalifikaci. Soutěž vyvrcholí na veletrhu utkáním posledních pěti nejlepších účastníků pod heslem „Jeden proti jednomu a všichni proti času“. Vítěz bude odměněn týdenním pobytem v Japonsku s návštěvou závodu firmy Citizen, která je hlavním sponzorem soutěže.
Problému kvalifikovaných řemeslníků se bude věnovat i konference European MINT Convention, konaná v průběhu AMB. I zde plánují německé strojírenské federace (VDMA, VDI, VDVV) elektrotechnického (ZVEI, VDE) a automobilového (VDA) průmyslu a vystavovatelů společnými silami podpořit zájem o vyšší odbornou kvalifikaci pracovníků v kovozpracujícím průmyslu.

Profesionální soutěž WorldSkills Germany organizovaná během AMB 2014 je určena pro nejlepší německé učně a mladé řemeslníky v oboru CNC soustružení a frézování. Vítězové soutěže mají Německo reprezentovat na světové soutěži průmyslových oborů v Sao Paulu v roce 2015.

-zn-

Školicí středisko VDVV opět zve mladé zájemce na speciální soutěž. Učni a mladí řemeslníci do 23 let mohou předvést svoji zručnost.

Energetická efektivita ve výrobních procesech

Sledování a úsilí směřující k minimalizaci požadavků na výrobní energii se stává velmi důležitým faktorem hodnocení kvality výroby a konkurenceschopnosti producentů. Institute of Production Management, Technology and Machine Tools PTVV bude na ABM 2014 prezentovat výsledky dlouhodobého výzkumu této problematiky i praktická doporučení a postupy dílčích řešení. Jedním z nejdůležitějších problémů budoucí výroby je její efektivita, což mimo jiné znamená energetickou optimalizaci obrábění komponent i výrobních zařízení, výzkumu a prezentace projektu „eta – Fabrik“.

V odpovědi na otázku, jaké přínosy přinesou energetická opatření výrobcům a uživatelům, zdůrazňuje prof. Abele, ředitel PTVV Institute, velký rozsah opatření pohybujících se od konstrukčních řešení, jako je optimalizace jednotlivých komponent a uzlů strojů, až po nové koncepce pohonů, regenerační motory nebo optimalizace procesů. Přitom je třeba upozornit, že zkrácení doby cyklu je jednou z nejefektivnějších pák, poněvadž často přímo redukuje spotřebu energie. Uvedená opatření nezřídka vyžadují i zvýšené náklady pro zákazníky. Logicky vyvstává otázka, zda náklady na řešení energetické efektivity jsou ekonomicky přijatelné. Proto PTVV zákazníkům nabízí metodu pro kvantifikaci požadavků na energii pro jednotlivé uzly i celé stroje. Stejná metodika podpoří i výrobce obráběcích strojů při energetické optimalizaci i určení cenových relací. Zákazníkům zajišťuje ekonomickou představu o přínosech z předpokládané investice do energeticky úsporného zařízení.

Efektivita celého výrobního procesu ovšem nezáleží jen na ekonomické úspornosti strojů. Německý průmysl je úspěšný v mezinárodní konkurenci výrobních zemí, jako jsou Čína nebo Jižní Korea. V současné době se mezinárodní konkurenční tlak dramaticky zvyšuje. Je to otázka schopnosti a rychlosti adaptace výrobního průmyslu na nové podmínky trhu v oblasti flexibility a efektivity. Mimo jiné to vyžaduje i rychlou výměnu technických znalostí, metod, osvojení nových technologických systémů, tedy co nejrychlejší uplatnění výsledků výzkumu ve výrobě. Proto PTVV Institute intenzivně pracuje na konceptu „Znalostní manufaktury“ pro studenty a zaměstnance průmyslových koncernů. Úspěch tohoto programu připravil půdu pro přípravu nových podobných projektů v oblasti logistiky a energetické efektivity.

Prof. Abele, ředitel PTVV Institute, představí na AMB 2014 projekt „eta-Fabrik“, který je zaměřen na sladění objektu, technické infrastruktury a strojních zařízení.

K rozsáhlé diskusi v rámci EU o potřebě regulovatelnosti spotřeby energií obráběcích strojů prof. Abel připomíná, že obráběcí stroje představují rozsáhlou různorodou skupinu zařízení, často speciálně přizpůsobenou pro určité procesy. Je velmi obtížné provádět jakékoliv „objektivní“ porovnávání energetických požadavků a nepředstavitelné je posuzování podle stejných standardů, jako např. ledničky.

-zn-

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 140914
Datum: 04. 09. 2014
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Seriál
Firmy
Související články
Evropská výstava v čínské režii

Evropské sdružení Cecimo připravovalo několik let projekt výstavy obráběcích a tvářecích strojů v Číně. Během té doby byla základní idea výstavy několikrát modifikována. Původní záměr uspořádat každý druhý rok, kdy se nekoná EMO ani pekinský CIMT výstavu EMO China, nakonec realizaci nenašel. Po jednáních s čínskými státními orgány byl následně upraven název výstavy na EMTE (European Machine Tool Exhibition).

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Související články
Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Češi v říši středu

Čínský trh patřil historicky společně s ruským a indickým mezi ty, kam českoslovenští výrobci obráběcích a tvářecích strojů směřovali nejvíce své produkce. Značky jako Škoda, TOS či ČKD dodnes představují pečeť kvality a spolehlivosti, na kterou se snaží současní pokračovatelé těchto českých symbolů navazovat. Někde se jim to celkem daří, někde zasahuje vyšší moc v podobě restrikcí a někde se teprve investiční boom zavádění nových technologií očekává. Čína patří do té první skupiny a firmy se mohou právem těšit z úspěchů, které zde sklízejí.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Buďme více ambiciózní

Podpora exportu a jeho financování ‒ to bylo téma, které otevřelo druhý ročník Strojírenského fóra, které se uskutečnilo v polovině března v Obecním domě v Praze a my jsme vás o něm podrobněji informovali v minulém vydání MM Průmyslového spektra.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit